Back

Prodávající: Mgr. Ivana Bártková, DiS.
se sídlem Na Valech 1910/27, Šternberk, 78501
identifikační číslo: 07372167

A. pro poskytování veřejných docházkových a online kurzů

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednatelem kurzu a jazykovou školou Top English. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb a uhrazením kurzovného, čímž dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

  1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je výuka v kurzu pro veřejnost vypsané jazykovou školou Top English pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka). Jazyková škola TOP English se zavazuje ke splnění zveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.
Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu (dále jen kurzovné). Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je jazyková škola TOP English oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky (přechod na on-line výuku, změna lektora nebo vypsání náhradních termínů výuky). Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Pokud se objednatel náhradní výuky nezúčastní, nemá nárok na vrácení kurzovného. Jazyková škola TOP English si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Jazyková škola TOP English je povinna o tomto faktu informovat objednatele nejpozději den před zahájením kurzu. Kurzy probíhají v učebně Na Valech 1910/27, 785 01 Šternberk, pokud nebylo sjednáno jinak.

 

  1. KURZY

 

  • Veřejné kurzy: rozsah kurzu je u dětských kurzů 1 x 50 minut týdně, u dospělých 1 x 55 minut týdně, v ceně za pololetí je 16 lekcí, pokud nebylo sjednáno jinak. Kurzovné se platí za dané pololetí a to před zahájením kurzu. Pokud přistoupíte do kurzu během školního roku, bude Vám cena upravena dle daného počtu hodin. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učebny při výuce. Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Při neúčasti studentů na docházkových kurzech se kurzovné nevrací.

  • Individuální výuka: rozsah individuální výuky je 50 min a objednatel si individuálně objednává hodiny dle domluvy. V ceně nejsou učební materiály, platba se provádí za 10 lekcí předem a lekce musí být vyčerpány během 20 týdnů od zaplacení, jinak propadají. Pokud se objednatel na individuální výuku nedostaví nebo se neomluví 24 hodin předem, bude se tato hodina považovat za odučenou. V ceně nejsou zahrnuty učebnice.

 

  1. GDPR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

  • TOP English jazyková škola zpracovává Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte, a to pouze na základě zákona, v rámci plnění naší smlouvy, vyplnění online kontaktního formuláře nebo přihlášky do kurzu a vždy s Vaším souhlasem. Mezi zpracovávané údaje patří údaje o klientech, studentech či firmách, kterým jsou poskytovány jazykové služby – například Vaše jméno a příjmení, telefon, email, docházka na kurz apod., nebo údaje, které jste nám poskytli pomocí kontaktního formuláře. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu naší činnosti – poskytování jazykových kurzů, ke komunikaci s Vámi, abychom Vás mohli informovat o změnách a nabídkách kurzů a podobných organizačních záležitostech. Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených správců dat nebo zpracovatelů (např. účetní firma). Vždy dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které zpracovatelům plynou ze zákona o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679, v ČR zákon č. 101/2000 Sb.) Po ukončení Vašeho kurzu nebo závazku mezi Vámi a jazykovou školou TOP English jsou veškeré Vaše osobní údaje řádně skartovány. 

B. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webovém rozhraní www.top-english.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.top-english.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

  • Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním umístěného objednávkového formuláře.

  • Na webovém rozhraní kupující nalezne popis nabízených produktů, zejména e-booků a videokurzů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich může očekávat.

  • Prodávající upozorňuje, že skutečná podoba některých produktů se může drobně lišit (v barvě) v závislosti na parametrech monitoru či displeje, na kterém si kupující produkt prohlédl.

 

  1. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ

 

  • Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, při objednávce jako podnikatel rovněž údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní) a vybere způsob úhrady.

  • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje vložené do objednávkového formuláře a opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti.

  • Objednávka je odeslána kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní je kupující informován emailem zaslaným na adresu uvedenou při objednávce, součástí (přílohou) je i faktura. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na adresu uvedenou v objednávce je smlouva uzavřena. Jakékoli změny uzavřené smlouvy nebo zrušení objednávky jsou možné jen na základě dohody mezi smluvními stranami či v případech, které umožňují tyto podmínky či zákon. Než dojde k uzavření smlouvy, může kupující svoji objednávku zrušit emailem zaslaným na výše uvedenou adresu prodávajícího.

  • V případě pochybností o objednávce je prodávající oprávněn kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, k objednávce se nepřihlíží a smlouva uzavřena nebude.

  • Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné v jakoukoliv denní dobu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku jeho nutné údržby nebo okolností, za které prodávající neodpovídá, jako jsou výpadky připojení k internetové síti. 

 

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

  • Cena produktů je uvedena na webovém rozhraní. Prodávající není plátcem DPH. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.

  • Dojde-li ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní nebo obdobné chybě v procesu uzavírání smlouvy, není prodávající povinen produkt za tuto zjevně chybnou cenu dodat. To platí i v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany kupujícího k úhradě této zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit a vrátit kupujícímu uhrazenou částku.

  • Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením ze strany prodávajícího, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

  • Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, je prodávající povinen produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny

  • Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:
   1. bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího: pokyny k platbě, obsažené ve faktuře, kupující obdrží v emailu nebo zprávě na sociální síti potvrzující přijetí objednávky. Při platbě je kupující povinen uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
   2. bezhotovostně online platební kartou, pokud je uvedeno v nabídce. 

  • Částka je splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. Částka je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná připsána na bankovní účet prodávajícího.

 

  1. DODACÍ PODMÍNKY

 

  • Při objednávce e-booku bude digitální obsah dodán kupujícímu ve formátu pdf nebo obdobném na email jako příloha emailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možné stáhnout či otevřít.

  • Při koupi videokurzu bude kupujícímu po uhrazení ceny zaslán odkaz, na kterém je obsah možno stáhnout nebo otevřít.

  • Digitální obsah (e-book či videokurz) je obvykle zasílán kupujícímu na jeho emailovou adresu, případně jsou kupujícímu na jeho adresu odeslány přístupové údaje a odkaz adresy webové stránky, kde je obsah umístěn; prodávající je oprávněn uvést způsob doručení digitálního obsahu v rámci popisu produktu či v rámci svých prodejních stránek. Digitální obsah vyžaduje, aby měl kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít dokumenty ve formátu pdf. Pro stažení produktu z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení kupujícího. Obsah umístěný na webových stránkách může být dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle právních předpisů soukromého práva, ale může jím být naplněna rovněž i skutková podstata trestného činu.

 

  1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

  • Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či digitální obsah za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb prodávajícího kupujícím. Odstoupení je účinné doručením oznámení kupujícímu. Prodávající výslovně upozorňuje, že možnost využití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku se uplatní, jen je-li kupující spotřebitelem a neuplatní se ve vztazích mezi podnikateli.

  • Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu prodávající zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy kupujícímu v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany kupujícího od smlouvy bezdůvodně odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne poskytnutí digitálního obsahu. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu nabízených prostřednictvím stránek a služeb prodávajícího vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů prodávajícího s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy kupujícímu.

  • Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li prodávající digitální obsah bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené kupujícím. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že prodávající digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění. 

  • V případě, že ze strany kupujícího nedojde k úhradě celé částky ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší. V případě, že kupující uhradil cenu pouze částečně, bude mu prodávajícím vrácena do 7 dnů od zrušení smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak. Je-li kupujícímu společně s produktem nebo vzdělávací akcí poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi smluvními stranami uzavřena s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího bez uvedení důvodu, je kupující povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak. 

 

  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

  • Kupující je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li digitální obsah vadu. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí digitálního obsahu. V takovém případě, je-li to možné, může kupující požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace prodávající potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobil kupujícímu značné obtíže. Není-li kupující v postavení spotřebitele, odpovídá prodávající za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a kupující je vytkne bezodkladně.

  • Kupující v postavení spotřebitele může odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.

  • Peněžité částky, které má prodávající z důvodu vadného plnění vydat kupujícímu, vrátí prodávající na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy kupující uplatnil u prodávajícího příslušné právo z vadného plnění.

  • Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

  • Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: top.english.cz@gmail.com 

  • Prodávající výslovně upozorňuje, že v případě, kdy e-book nebo videokurz (resp. přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, mohlo dojít k zanesení emailu do složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Prodávající tak žádá kupujícího před uplatněním reklamace o kontrolu, zda se produkt nenachází v některé z těchto složek. 

  • Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud není mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak. 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@top-english.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné  využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  • Prodávající je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem. Užití díla bez souhlasu Prodávajícího či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

  • Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy. 

  • Pro smluvní strany je závazný výlučně právní řád (normy práva hmotného i procesního) platný na území sídla prodávajícího. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a v případě, kdy je kupujícím spotřebitel, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

  • Prodávající používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získal od těchto kupujících buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči prodávajícímu nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze prodávající oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Prodávající si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

  • Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Obchodní podmínky jsou účinné od 17. 09. 2023.