Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu a jazykovou školou Top-English. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb a uhrazením kurzovného, čímž dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

I. Předmět plnění
Předmětem plnění je výuka v kurzu pro veřejnost vypsané Jazykovou školou Top-English pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka). Jazyková škola Top-English se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění.
Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny kurzu (dále jen kurzovné). Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je jazyková škola Top-English oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky (přechod na on-line výuku, změna lektora nebo vypsání náhradních termínů výuky). Objednavatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Pokud se objednavatel náhradní výuky nezúčastní, nemá nárok na vrácení kurzovného. Jazyková škola Top-English si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Jazyková škola Top-English je povinna o tomto faktu informovat objednavatele nejpozději den před zahájením kurzu. Kurzy probíhají v učebně Na Valech 1910/27, 785 01 Šternberk, pokud nebylo sjednáno jinak.

II. Kurzy
Veřejné kurzy: rozsah kurzu je 1 x 60 minut týdně, v ceně za pololetí je 17 lekcí, pokud nebylo ujednáno jinak. Kurzovné se platí za dané pololetí a to před zahájením kurzu. Pokud přistoupíte do kurzu během školního roku, bude Vám cena upravena dle daného počtu hodin. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.
Objednavatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Při neúčasti studentů na docházkových kurzech se kurzovné nevrací.
Individuální výuka: objednavatel platí vždy 10 lekcí předem, rozsah individuální výuky je 60 min a objednavatel si individuálně objednává hodiny dle domluvy. V ceně nejsou učební materiály, platba se provádí za 10 lekcí předem a lekce musí být vyčerpány během 20 týdnů od zaplacení, jinak propadají. Pokud se objednavatel na individuální výuku nedostaví nebo se neomluví 24 hodin předem, bude se tato hodina považovat za odučenou. V ceně nejsou zahrnuty učebnice.

III. GDPR – Informace o zpracování Vašich osobních údajů
Top-English jazyková škola zpracovává Vaše osobní údaje nebo osobní údaje Vašeho dítěte, a to pouze na základě zákona, v rámci plnění naší smlouvy, vyplnění online kontaktního formuláře nebo přihlášky do kurzu a vždy s Vaším souhlasem. Mezi zpracovávané údaje patří údaje o klientech, studentech či firmách, kterým jsou poskytovány jazykové služby - například Vaše jméno a příjmení, telefon, email, docházka na kurz apod., nebo údaje, které jste nám poskytli pomocí kontaktního formuláře. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výkonu naší činnosti – poskytování jazykových kurzů, ke komunikaci s Vámi, abychom Vás mohli informovat o změnách a nabídkách kurzů a podobných organizačních záležitostech. Osobní údaje zpracováváme sami nebo prostřednictvím pověřených správců dat nebo zpracovatelů (např. účetní firma). Vždy dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které zpracovatelům plynou ze zákona o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679, v ČR zákon č. 101/2000 Sb.) Po ukončení Vašeho kurzu nebo závazku mezi Vámi a jazykovou školou Top-English jsou veškeré Vaše osobní údaje řádně zkartovány.